Doprovod u porodu

Aktuální informace

Přítomnost doprovodu k porodu (max. 2 osoby) je možná za dodržení pravidel:

Osoba nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19 a nesmí být v karanténě. Je vybavena minimálně respirátorem třídy FFP2, KN95 bez výdechového ventilu. Při vstupu na porodní sály provede hygienickou dezinfekci rukou. 

------------------

JSME VELMI RÁDI, ŽE JSTE SI ZVOLILI PRO POROD VAŠEHO DĚŤÁTKA PRÁVĚ PORODNICI FA­KULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC.

Při porodu může hrát velmi pozitivní roli přítom­nost Vám blízkého člověka, proto Vám tuto mož­nost nabízíme. Umožňujeme zdarma doprovod maximálně dvou osob (nebrání-li tomu protiepidemiologická situace).

V případě, že máte zájem, aby Vás při porodu do­provázel partner nebo jiná osoba blízká, není třeba žádná speciální příprava nebo opatření. Výhodou, ne však nutností, může být absolvování předporodního kurzu, který Vám ozřejmí možný průběh porodu a seznámí Vás dopředu s prostředím porodních sálů a oddělení šestinedělí.

Většina žen nechce být u porodu sama. Provázející osoba u porodu jí může pomoci s praktickými záleži­tostmi (podat ručník, kapesník, pití...), ale hlavně dodává psy­chickou oporu během náročného období. Nejčastějším doprovodem u porodu je otec dítěte. Může ho ale nahradit i jiná osoba. Často je to ma­minka rodičky, nejlepší kamarádka, sestra. Jiné ženy volí variantu odborně vyškolené duly.

Rodičku můžete doprovázet po celou dobu po­rodu na porodním pokoji, nebo ji můžete dle po­třeby navštěvovat. Při návštěvě Vám personál poskytne jednorázový ochranný plášť, při poro­du pak dostanete kompletní jednorázové ob­lečení (halena, kalhoty, popř. návleky na boty). Toto oblečení po Vašem odchodu můžete vyhodit.

Každá doprovázející osoba by s sebou měla mít přezůvky a něco k jídlu a pití. Osobní věci a oblečení uzamkněte do skříňky v převlékárně, která se nachází při vstupu na porodní sál; věci, které potřebujete k porodu (např. fotoapa­rát, mobil, občerstvení...) samozřejmě vezměte s se­bou na porodní pokoj. V předsálí naproti převlékárně se nachází toaleta určená pro návštěvy a doprovod. Při vstupu na porodní sál je umístěný dezinfekční roz­tok na ruce, který vždy při příchodu použijte. Zabrání­te tak možnému šíření infekce.

Pro nákup občerstvení můžete využít automat v pří­zemí nebo bufet před klinikou. V průběhu porodu můžete být pro rodičku velkou oporou, spřízněnou duší, spojujícím článkem mezi ní a ošetřujícím personálem. Proto Vaši přítomnost vítáme.

Vaše role může být různá, odvíjí se především od po­třeb a pocitů rodičky. Někdy stačí pouze Vaše tichá přítomnost a držení za ruku, jindy je vhodné zapojit se aktivněji a pomoci např. při masáži, dýchání nebo změně polohy. Porodní asistentka Vám ráda poradí, jak můžete být v průběhu porodu nápomocni. V pří­padě potřeby přivolejte porodní asistentku pomocí signalizace u lůžka na porodním pokoji.

V průběhu pobytu na porodním pokoji lze používat záznamovou techniku (fotoaparát, kamera). Ošet­řující personál je ale možné fotografovat a natá­čet pouze s jeho souhlasem.

Po porodu můžete zůstat Vy i novorozenec, jehož stav nevyžaduje zvýšenou lékařskou péči, 2 hodiny na po­rodním pokoji. V tomto případě může být dítě u ma­minky, můžete je mít ve svém náručí Vy, nebo může být v postýlce, nesmí zůstat samo ležet na přebalovacím pultu. Pokud je uloženo do postýlky, je nutné vždy zapnout monitor dechu. Po 2 hodinách můžete ženu doprovodit na oddělení šestinedělí. V případě, že odcházíte z porodního pokoje a maminka zůstává s novorozencem sama, musí být novorozenec z bez­pečnostních důvodů vždy uložen do postýlky a vždy je nutné zapnout monitor dechu.

Pokud operatér a anesteziolog souhlasí a jedná-li se o plánovaný císařský řez prováděný ve spinální anestezii, umožňujeme přítomnost blízké osoby pří­mo u operace. V ostatních případech můžete ženu doprovodit k operačnímu sálu v I. patře kliniky a ná­sledně být u ošetření novorozence po porodu na novorozeneckém oddělení. Na dalších návštěvách děťátka se domluvíte s personálem novorozenecké­ho oddělení.

PRAVIDLA DOPROVODNÉ OSOBY

Doprovodná osoba je povinna:

respektovat všechny pokyny ošetřujícího personálu, dostavit se do porodnice jen v takovém stavu, který by nevylučoval přítomnost u porodu (nemůžeme to­lerovat ovlivnění alkoholem, drogou, probíhající one­mocnění - např. chřipka, angína, infekce, apod.),

odejít z porodního sálu v těchto případech:

  • jakmile by o to matka v průběhu porodu požádala,
  • dojde-li ke komplikaci či operativním výkonům bě­hem porodu a lékař o odchod požádá,
  • vyskytnou-li se jakékoliv provozní překážky.

V případě nerespektování a neuposlechnutí pokynů, při nevhodném chování a zasahování do činnosti lé­kařů a porodních asistentek bude doprovod vykázán.

Pokud Vás doprovází soukromá porodní asistentka, která nemá pracovní vztah s Fakultní nemocnicí  Olomouc nebo dula, nemůže zasahovat do průběhu porodu, provádět ošetřovatelskou činnost či jiné výkony.

Podrobnější informace ZDE.